Kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych z wykorzystaniem BIM

Spis treści

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe „Kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych z wykorzystaniem Building Information Modelling (BIM)” – w skrócie KPRBBIM - realizowane są w Politechnice Krakowskiej cyklicznie w ramach kolejnych edycji. Program studiów obejmuje 174 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 2 semestrów. Studia realizowane są na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przez Katedrę Zarządzania w Budownictwie.

Studia te stanowią kontynuację i ewolucję studiów podyplomowych funkcjonujących pod nazwą „Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych”. Po zrealizowaniu VII edycji w latach 2011-2023 została podjęta decyzja o zmianach mających na celu położenie nacisku na wykorzystanie technologii BIM w procesach przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych. Począwszy od VIII edycji nasze studia podyplomowe będą funkcjonować pod nową nazwą.


Cele studiów:

Celem głównym studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników studiów w analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowania), analiz kosztowych (kosztorysowania) oraz planowania i harmonogramowania robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego – w szczególności technologii modelowania informacji o obiektach budowlanych (BIM). W programie kształcenia szczególny nacisk położony jest na aspekty praktyczne – w szczególności komputerowe wspomaganie przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych z wykorzystaniem BIM.

Cele szczegółowe

1. Usystematyzowanie, ugruntowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu:

  • analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowania) robót budowlanych,
  • analiz kosztowych (kosztorysowania) robót budowlanych,
  • planowania i harmonogramowania robót budowlanych

      w realizacji przedsięwzięć budowlanych,

2. Nabycie wiedzy z zakresu:

  • zastosowań technologii BIM w procesach zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi,
  • zastosowań technologii BIM w procesach analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowania), analiz kosztowych (kosztorysowania) oraz planowania i harmonogramowania robót budowlanych, 

3. Nabycie umiejętności:

  • prowadzenia i opracowania analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowania) robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego – w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM,
  • prowadzenia i opracowania analiz kosztowych (kosztorysowania) robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego – w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM,
  • planowania i harmonogramowania robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego – w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM.

Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje a także zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowanie), analiz kosztowych (kosztorysowania) a także planowania i harmonogramowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych – w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM.

Studia skierowane są głównie do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, a także dla absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w budownictwie lub pracują w przedsiębiorstwach budowlanych wykonawczych bądź innych podmiotach prowadzących szeroko pojętą działalność inwestycyjną w branży budowlanej.


Organizacja zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w ramach 4 modułów:

Moduł 1. Wprowadzenie do przedmiarowania, kosztorysowania i planowania w przedsięwzięciach budowlanych (obejmujący wykłady)

Moduł 2. Wprowadzenie do BIM (obejmujący wykłady i laboratoria komputerowe)

Moduł 3. Przedmiarowanie i kosztorysowanie robót budowlanych  (obejmujący wykłady i laboratoria komputerowe)

Moduł 4. Planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych (obejmujący wykłady i laboratoria komputerowe)

Zajęcia odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu) w godzinach od 8:30 do 15:15 zgodnie z ustalonym harmonogramem. Terminy zjazdów ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Program studiów podyplomowych oraz punkty ECTS


Zasady i proces rekrutacji

Wymagania dla kandydatów:

- ukończone studia wyższe (preferowane kierunki to budownictwo lub kierunki pokrewne), co najmniej I stopnia, legitymowanie się co najmniej dyplomem licencjata lub inżyniera;

- znajomość zagadnień z zakresu budownictwa (w szczególności materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego, technologii robót budowlanych oraz umiejętność posługiwania się budowlaną dokumentacją projektową) w stopniu niezbędnym do rozumienia treści programowych przekazywanych podczas zajęć realizowanych na studiach podyplomowych;

- umiejętność swobodnej pracy na komputerze.

Etapy rekrutacji:

I rejestracja kandydatów - kandydaci przesyłają swoje zgłoszenia w wersji elektronicznej załączając skany uzupełnionych aktualnych formularzy zgodnych z wzorami obowiązującymi na PK. (Formularze dostępne są w sekcji DO POBRANIA).

II składanie dokumentów i podpisywanie umów - dokumenty należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Warszawska 24, 31-155 Kraków

z dopiskiem „Studia podyplomowe KPRBBIM”

Zakres i formę dokumentów składanych przez kandydatów reguluje aktualny Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (zwany dalej Regulaminem). W szczególności kandydaci składają:

1) kartę zgłoszenia na studia podyplomowe, której wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK;

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;

3) inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.

(Inne dokumenty obejmują ankietę informacyjną oraz fotografię).

III Kwalifikacja kandydatów, sporządzenie list – kwalifikacji kandydatów na studia dokonuje kierownik studiów podyplomowych, a następnie sporządza listy przyjętych, listy rezerwowe oraz listy nieprzyjętych na studia.

IV Informowanie kandydatów o wynikach rekrutacji.

V Podpisywanie umów z kandydatami.

Terminy rekrutacji – informacje dotyczące terminów rekrutacji dla bieżących edycji dostępne są wraz z innymi ważnymi informacjami w sekcji BIEŻĄCA EDYCJA.


Terminy i opłaty - bieżąca edycja

Rekrutacja na VIII edycję studiów podyplomowych jest otwarta.

I etap rekrutacji – rejestracja kandydatów będzie trwał do 30 czerwca 2024r. – zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. (Szczegóły dotyczące procedury rekrutacyjnej można odnaleźć w zakładce Rekrutacja).

II etap rekrutacji – dostarczenie dokumentów przez kandydatów i podpisywanie umów z kandydatami od 30 czerwca do 15 września 2024r.

Rozpoczęcie zajęć (w zależności od wyników rekrutacji) planowane jest na październik 2024r.

Planowany czas trwania – od października 2024r. do czerwca 2025r. (semestry: zimowy i letni roku 2024/2025).

Organizatorzy studiów podyplomowych zastrzegają, że warunkiem uruchomienia VIII edycji jest odpowiednia liczba słuchaczy.

 

Koszt studiów podyplomowych:

Opłata za studia 7950,00 zł (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach za każdy semestr).

Opłata za dyplom – zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi na PK.

 

Informacje w tej sekcji będą uzupełniane na bieżąco – wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony studiów podyplomowych.


Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 205 Katedra L7, WIL

tel.: 12 628 30 90

Administracja studiów podyplomowych

mgr Jadwiga Niedośpiał

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Agnieszka Tupta

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój 200A, sekretariat Katedry L-7, WIL

tel./fax: 12 628 20 29


Do pobrania

Dokumenty dotyczące studiów podyplomowych:

Umowa o finansowanie studiów podyplomowych

Umowa w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych

Karta zgłoszeniowa na studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa