Proponowane tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I stopnia

prof. dr hab. Stanisław Belniak

 • Ryzyko inwestowania w nieruchomości na wybranym przykładzie

 • Rozwój firm deweloperskich na wybranym przykładzie

 • Rozwój budownictwa indywidualnego w miejscowości „X”

 • Przygotowanie i ocena wybranego projektu inwestycyjnego

 • Inwestycje samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie

 • Wpływ inflacji na proces szacowania nieruchomości

 • Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budownictwie

 • System ubezpieczeń budowlano – montażowych

 • Koszty funkcjonowania firm budowlanych na wybranym przykładzie

 • System organizacji procesu budowlanego na wybranym przykładzie

dr inż. Renata Kozik

 • Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego  (np. ściany, stropy)

 • Projekt organizacji robót dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego

 • Projekt technologii i organizacji wykonania remontu budynku  wraz oszacowaniem kosztów remontu

 • Analiza rozwiązań technologicznych dla zabezpieczeń cieplno-wilgotnościowych budynków wraz z oszacowaniem kosztów

 • Technologie wzmacniania fundamentów starych budowli (analiza techniczno – ekonomiczna)

 • Metody oceny stopnia zużycia technicznego budynków i ich wykorzystanie w praktyce

 • Nowoczesne metody osuszania murów – analiza techniczno- ekonomiczna

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym

 • Metody planowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie

 • Technologia budowy domów drewnianych - analiza techniczno – ekonomiczna

 • Analiza przyczyn i okoliczności wystąpienia katastrof budowlanych

 • Budownictwo inteligentne  (np. zintegrowane systemy zarządzania)

 • Budowlany proces inwestycyjny na wybranym przykładzie wraz z oszacowaniem kosztów)

 • Nowoczesne technologie remontów elementów budynków i uwarunkowania  technologiczno – organizacyjne ich realizacji.

 • Budownictwo pasywne

 • Biobudownictwo – analiza techniczno - ekonomiczna

 • Procedura przetargu ograniczonego na roboty budowlane na przykładzie….

 • Procedura przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na przykładzie …..

 • Przetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka

 • Nieprzetargowe tryby udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka

 • Projektowanie zagospodarowania placu budowy w aspekcie optymalizacji kosztów.

 • Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane – studium przypadku

 • Analiza technologiczno – ekonomiczna robót remontowych obiektów budowlanych.

 • Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych  – teoria i praktyka

 • Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym

 • Procedura administracyjno – prawna i jej wpływ na przebieg procesu budowlano – inwestycyjnego w Polsce i wybranych krajach

 • Procedura administracyjno – prawna poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych na wybranym przykładzie (obiekty zabytkowe, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska)

 • Dokumentacja techniczna budynku – teoria i praktyka

 • Umowy o roboty budowlane i ich wpływ na zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym

 • Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane (np. zaprojektowanie i wykonanie)

 • Badanie i analiza rynku budowlanego

dr inż. Jarosław Malara

 • Analiza technologiczno–ekonomiczna wyboru wariantu systemu dla wybranych robót wykończeniowych.

 • Charakterystyka niestandardowych rozwiązań technicznych w robotach budowlanych na przykładzie…

 • Analiza doboru technologii na podstawie realizacji inwestycji ….

 • Sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę kierownika budowy.

 • Przyczyny występowania błędów wykonawczych.

 • Pozytywne i negatywne praktyki  w relacjach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

 • Identyfikacja czynników wpływających na zakłócenia realizacji inwestycji na przykładzie…

 • Badania wydajności pracy robotników budowlanych.

 • Skutki opóźnień w trakcie realizacji inwestycji.

 • Kryteria wyboru firmy podwykonawczej.

 • Wpływ błędów projektowych na realizację robót budowlanych.

 • Organizacja budowy przy ograniczonym dostępie terenu pod składowiska. Studium przypadku.

prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina

 • Metody ocieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nowowznoszonych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań

 • Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych

 • Metody termomodernizacji budynków

 • Nowoczesne materiały i technologie docieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących

 • Stosowane w Polsce i na świecie materiały i metody ocieplania ścian za pomocą izolacji transparentnej

 • Remont lub budowa obiektu budowlanego – technologia i organizacja budowy na wybranym przykładzie

 • Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii związanych z wykonaniem poszczególnych elementów budynku (ściany, stropy, dachy)technologia i organizacja wybranych robót wykończeniowych (np. tynkarskich)

 • Analiza techniczno-ekonomiczna współczesnych rozwiązań drzwi i okien

 • Analiza techniczno-ekonomiczna pokryć dachowych

 • Technologia i organizacja wykonania zielonego dachu

 • Materiały i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

 • Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów wznoszenia ścian

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn budowlanych do robót ziemnych

 • Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykładzie wybranej gminy

 • Analiza działalności inwestycyjnej gminy

 • Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach

 • Procedura przetargowa w budownictwie – teoria i praktyka

 • Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacją i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej

 • Analiza niekonwencjonalnych źródeł energii. Budownictwo energooszczędne

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań stropów / lub pokryć dachowych/ lub elewacji/.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego/ lub wybranych systemów dociepleń  budynków/.

 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wybranej budowie

 • Sposoby obliczania narzutów w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka

 • Podstawy sporządzania kosztorysu i ich wpływ na jego wynik

 • Efektywność wykonywania wybranych robót budowlanych

 • Metody osuszania murów – analiza techniczno – ekonomiczna

 • Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartość robót budowlanych

 • Spory i roszczenia stron w kontrakcie budowlanym  realizowanym w warunkach FIDIC

 • Procedura płatności miesięcznych w kontrakcie budowlanym w warunkach FIDIC – Warunki Ogólne  i Warunki Szczególne

 • Stopień zużycia technicznego wybranego budynku – studium przypadku

 • Remont i modernizacja budynku mieszkalnego – studium przypadku.

 • Sposoby pozyskiwania wykonawców/podwykonawców robót budowlanych na przykładzie…..

 • Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych

 • Sposoby szacowania kosztów pośrednich w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka.

 • Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego

dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK

 • Ocena stanu technicznego obiektu kubaturowego.

 • Dokumentacja realizacji inwestycji budowlanej.

 • Analiza techniczno – ekonomiczna adaptacji strychu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 • Procedury administracyjne w procesie budowlanym.

 • Analiza techniczno – ekonomiczna rozbudowy budynku mieszkalnego.

prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz

 • Oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – teoria i praktyka.

 • Metody pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładzie wybranego inwestora.

 • Analiza ofert przetargowych wykonawców budowlanych na wybranych przykładach.

 • Przygotowanie inwestycji budowlanej na wybranym przykładzie.

 • Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych elementów budynku.

 • Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego

 • Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego –studium przypadku.

 • Czas i koszt wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego rozwiązań technologiczno-materiałowych.

 • Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów.

dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK

 • Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperów w Krakowie.

 • Ryzyko w działalności firmy budowlanej.

 • Ryzyko w działalności firmy deweloperskiej

 • Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji.

 • Alternatywne źródła energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym.

 • Urządzenia i elementy zapewniające bezpieczeństwo na budowie.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna systemów deskowań lub rusztowań.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 • Planowanie czasu wykonania inwestycji budowlanej

 • Planowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanej

 • Organizacja budowy lub wybranych procesów budowlanych.

 • Kosztorysowanie robót budowlanych – porównanie wariantów rozwiązań wybranych elementów budowlanych

dr inż. Michał Juszczyk

 • Analiza techniczno-kosztowa realizacji wybranych robót budowlanych z zastosowaniem alternatywnych technologii.

 • Analiza kosztów wariantowych rozwiązań wybranych elementów budynków (lub budowli).

 • Analiza techniczno-kosztowa wybranych robót budowlanych.

 • Analiza czasowo-kosztowa robót budowlanych na wybranym przykładzie.

 • Analiza dynamiki zmian zagospodarowania placu budowy na wybranym przykładzie.

 • Analiza techniczno-kosztowa transportu technologicznego na placu budowy na wybranym przykładzie

 • Analiza techniczno-kosztowa zastosowań deskowań systemowych (ściennych lub stropowych lub specjalnych) na wybranych przykładach.

 • Analiza efektywności wykorzystania czasu w robotach budowlanych na wybranych przykładach.

 • Analiza techniczno kosztowa zabezpieczeń wykopów głębokich na wybranych przykładach. 

dr inż. Grzegorz Śladowski

 • Sposoby szacowania kosztów robót budowlanych na wybranym przykładzie.

 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – regulacje prawne a opracowanie i stosowanie w praktyce – studium przypadku.

 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - regulacje prawne a opracowanie i stosowanie w praktyce – studium przypadku.

 • Budżetowanie budowy - studium przypadku.

 • Ocena technologiczności rozwiązań budowlanych na konkretnym przykładzie.

 • Logistyka odzysku materiałów budowlanych w ramach remontu obiektu budowlanego – studium przypadku.

 • Problemy technologiczno-organizacyjne w rewaloryzacji obiektu budowlanego – studium przypadku.

 • Analiza techniczno- ekonomiczna wybranych rozwiązań budowlanych w rewaloryzacji obiektów budowlanych.

 • Struktury organizacyjne w zarządzaniu budową.

 • Optymalizacja zagospodarowania placu budowy na konkretnym przykładzie.

dr inż. Damian Wieczorek

 • Analiza czasowo-kosztowa alternatywnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnych rozwiązań projektowych wykonania zabezpieczeń wykopów głębokich liniowych i szerokoprzestrzennych.

 • Charakterystyka indywidualnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) na wybranych przykładach realizacji inwestycji budowlanych.

 • Dynamiczne ujęcie budowy – charakterystyka zmian zagospodarowania terenu budowy w oparciu o wybrane przykłady realizacji inwestycji budowlanych.

 • Identyfikacja czynników ryzyka wraz z oceną jego wpływu na czas, koszt, bezpieczeństwo i jakość realizacji wybranych inwestycji budowlanych.

 • Identyfikacja problemów projektowych, technologicznych oraz organizacyjnych na wybranych przykładach realizacji inwestycji budowlanych.

 • Ocena (rachunek) efektywności ekonomicznej wybranych inwestycji budowlanych (lub ich rozwiązań alternatywnych) w oparciu o metody statyczne i dynamiczne.

 • Organizacja budowy w ujęciu rzeczowo-finansowym na przykładzie realizacji wybranej inwestycji budowlanej.

 • Planowanie bieżących napraw, remontów okresowych oraz modernizacji w fazie wieloletniej eksploatacji obiektu budowlanego.

 • Planowanie kosztów realizacji wybranych inwestycji budowlanych.

 • Planowanie budowy przy deterministycznym ujęciu czasu realizacji robót budowlanych na przykładzie wybranych inwestycji budowlanych.

 • Planowanie rozbiórki wybranego obiektu budowlanego z uwzględnieniem kwestii technicznych, ekonomicznych, prawnych i środowiskowych oraz związanych z bezpieczeństwem realizacji robót.

 • Projekt makroniwelacji terenu na przykładzie wybranych inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa przemysłowego, sportowego (lub innych) z uwzględnieniem wariantów scenariuszy nadwyżki lub niedoboru objętości humusu i (lub) urobku zasadniczego.

 • Projekt montażu konstrukcji wraz z opracowaniem instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) na przykładzie realizacji wybranej inwestycji budowlanej.

 • Rola, zadania i relacje (związki) zamawiającego, kosztorysanta oraz projektanta w procesie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

 • Sposoby szacowania kosztów pośrednich i zysku w kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych – perspektywa inwestora, a wykonawcy.

 • Sposoby zapobiegania zagrożeniom na budowie w ujęciu obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyjętych standardów w wybranych przedsiębiorstwach budowlanych.

 • Uchybienia, braki i błędy projektowe – sposoby ich zapobiegania lub radzenia z nimi na etapie realizacji inwestycji budowlanych.

 • Udział kosztów za roboty ziemne w budowlanych inwestycjach kubaturowych, mostowych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej – analiza porównawcza na wybranych przykładach.

dr inż. Bartłomiej Szewczyk

 • Koszty wariantowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych wybranych elementów budowlanych.

 • Koszty wariantowych rozwiązań technologicznych wybranych robót budowlanych.

 • Analiza sieciowa przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie.

 • Planowanie zatrudnienia w przedsięwzięciu budowlanym z wykorzystaniem modelu sieciowego.

 • Techniki montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

 • Działania wykonawców robót budowlanych w sytuacji przekraczania założonego budżetu.

 • Działania wykonawców robót budowlanych w sytuacji zagrożenia dotrzymania terminu realizacji robót budowlanych.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych podłóg sportowych.

 • Analiza porównawcza technologii wykonania ścian fundamentowych.

 • Wykorzystanie baz danych w przedsiębiorstwach budowlanych.

 • Partnerstwo/ alianse pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych.

 • Technologia prefabrykacji w budownictwie jednorodzinnym.

 • Analiza wariantowych rozwiązań przewodów kominowych.

 • Ocena perspektyw dla rynku budowlanego w Polsce.

 • Planowanie i śledzenie postępu realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem programu MS Project.

 

Tematy mogą zostać ukierunkowane na badania związane z wykonawstwem na budowie oraz na działalność firm.

Studenci mogą zaproponować temat lub problematykę, np. wynikającą z ich osobistych doświadczeń realizacyjnych w budownictwie albo z zainteresowań.

 
 
 

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa