Proponowane tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I stopnia

prof. dr hab. Stanisław Belniak

 • Ryzyko inwestowania w nieruchomości na wybranym przykładzie

 • Rozwój firm deweloperskich na wybranym przykładzie

 • Rozwój budownictwa indywidualnego w miejscowości „X”

 • Przygotowanie i ocena wybranego projektu inwestycyjnego

 • Inwestycje samorządu terytorialnego na wybranym przykładzie

 • Wpływ inflacji na proces szacowania nieruchomości

 • Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budownictwie

 • System ubezpieczeń budowlano – montażowych

 • Koszty funkcjonowania firm budowlanych na wybranym przykładzie

 • System organizacji procesu budowlanego na wybranym przykładzie

 

dr inż. Renata Kozik, prof. PK

 • Analiza techniczno-kosztowa materiałów i technologii wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego  

 • Projekt organizacji robót dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego

 • Projekt technologii i organizacji wykonania remontu budynku  wraz oszacowaniem kosztów remontu

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego

 • Ocena stanu technicznego budynku

 • Biobudownictwo – analiza techniczno - kosztowa

 • Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka

 • Zrównoważone zamówienia publiczne na roboty budowlane – studium przypadku

 • Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane – studium przypadku

 • Analiza procedur przetargowych w budownictwie w Polsce i wybranym kraju

 • Analiza procedur administracyjno- prawnych w budownictwie w Polsce i wybranym kraju

 • Zasada efektywności w zamówieniach publicznych na roboty budowlane - studium przypadku

 • Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane 

 • Projektowanie zagospodarowania terenu budowy w aspekcie optymalizacji kosztów.

 • Procedura administracyjno – prawna poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych na wybranym przykładzie (obiekty zabytkowe, inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska, inne) – studium przypadku

 • Nowoczesne rozwiązania w zakresie BHP na terenie budowy 

 • Ocena ryzyka zawodowego w budownictwie. Studium przypadku

 • Metody osuszania budynków – analiza techniczno - kosztowa

 

dr inż. Jarosław Malara

 • Analiza technologiczno–ekonomiczna wyboru wariantu systemu dla wybranych robót wykończeniowych.

 • Charakterystyka niestandardowych rozwiązań technicznych w robotach budowlanych na przykładzie…

 • Analiza doboru technologii na podstawie realizacji inwestycji ….

 • Sposoby wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę kierownika budowy.

 • Przyczyny występowania błędów wykonawczych.

 • Pozytywne i negatywne praktyki  w relacjach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.

 • Identyfikacja czynników wpływających na zakłócenia realizacji inwestycji na przykładzie…

 • Badania wydajności pracy robotników budowlanych.

 • Skutki opóźnień w trakcie realizacji inwestycji.

 • Kryteria wyboru firmy podwykonawczej.

 • Wpływ błędów projektowych na realizację robót budowlanych.

 • Organizacja budowy przy ograniczonym dostępie terenu pod składowiska. Studium przypadku.

 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina

 • Metody ocieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nowowznoszonych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań

 • Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych

 • Metody termomodernizacji budynków

 • Nowoczesne materiały i technologie docieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących

 • Stosowane w Polsce i na świecie materiały i metody ocieplania ścian za pomocą izolacji transparentnej

 • Remont lub budowa obiektu budowlanego – technologia i organizacja budowy na wybranym przykładzie

 • Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii związanych z wykonaniem poszczególnych elementów budynku (ściany, stropy, dachy)technologia i organizacja wybranych robót wykończeniowych (np. tynkarskich)

 • Analiza techniczno-ekonomiczna współczesnych rozwiązań drzwi i okien

 • Analiza techniczno-ekonomiczna pokryć dachowych

 • Technologia i organizacja wykonania zielonego dachu

 • Materiały i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

 • Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów wznoszenia ścian

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn budowlanych do robót ziemnych

 • Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykładzie wybranej gminy

 • Analiza działalności inwestycyjnej gminy

 • Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach

 • Procedura przetargowa w budownictwie – teoria i praktyka

 • Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacją i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej

 • Analiza niekonwencjonalnych źródeł energii. Budownictwo energooszczędne

 

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań stropów / lub pokryć dachowych/ lub elewacji/.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego/ lub wybranych systemów dociepleń  budynków/.

 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wybranej budowie

 • Sposoby obliczania narzutów w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka

 • Podstawy sporządzania kosztorysu i ich wpływ na jego wynik

 • Efektywność wykonywania wybranych robót budowlanych

 • Metody osuszania murów – analiza techniczno – ekonomiczna

 • Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartość robót budowlanych

 • Spory i roszczenia stron w kontrakcie budowlanym  realizowanym w warunkach FIDIC

 • Procedura płatności miesięcznych w kontrakcie budowlanym w warunkach FIDIC – Warunki Ogólne  i Warunki Szczególne

 • Stopień zużycia technicznego wybranego budynku – studium przypadku

 • Remont i modernizacja budynku mieszkalnego – studium przypadku.

 • Sposoby pozyskiwania wykonawców/podwykonawców robót budowlanych na przykładzie…..

 • Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych

 • Sposoby szacowania kosztów pośrednich w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka.

 • Przygotowanie oferty przetargowej na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego

 

dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK

 • Współcześnie stosowane ........(element budynku)......... Porównanie techniczno – kosztowe.

 • Ocena stanu technicznego obiektu kubaturowego na przykładzie …………..

 • Projekt technologii i organizacji ……….

 • Projekt termomodernizacji obiektu budowlanego na przykładzie ………….

 • Warianty zagospodarowania placu budowy w zależności od lokalizacji budynku („plomba”, działka ograniczona, działka bez ograniczeń).

 • Analiza techniczno – kosztowa doboru maszyn do robót ziemnych na przykładzie …………

 • Opracowanie monograficzne …………………………wraz z technologią wykonania.

 • Analiza dostępności wybranych obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

 • Studium realizacyjno-materiałowe współcześnie stosowanych  technologii budowy.

 • Projekt wykonania robót ziemnych. Studium przypadku.

 • Analiza porównawcza izolacji wstępnego krycia dachów skośnych.

 

prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz

 • Analiza wielokryterialna realizacji wybranych elementów budynku.

 • Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego – studium przypadku.

 • Czas i koszt wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego rozwiązań technologiczno-materiałowych

 • Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów.

 • Koszty cyklu życia wybranego obiektu budowlanego.

 • Koszty użytkowania wybranego obiektu budowlanego.

 • Koszty utrzymania wybranego obiektu budowlanego.

 • Termomodernizacja wybranego budynku – studium przypadku.

 • Analiza wariantowa termomodernizacji wybranego budynku. 

 • Planowane a rzeczywiste koszty realizacji inwestycji budowlanej.

 • Planowany a rzeczywisty termin realizacji inwestycji budowlanej.

 • Kształtowanie rozwiązań materiałowo-technologicznych dla budynków energooszczędnych.

 • Metody oceny stopnia zużycia technicznego budynków i ich wykorzystanie w praktyce.

 • Planowane a rzeczywiste koszty robót remontowych - studium przypadku.

 

dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK

 • Analiza wielokryterialna wybranych nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 • Analiza wielokryterialna systemów deskowań lub rusztowań.

 • Analiza postępowań przetargowych wybranych typów robót budowlanych.

 • Kosztorysowanie robót budowlanych – porównanie wariantów rozwiązań wybranych elementów budowlanych.

 • Kosztorysowanie robót remontowych – różne typy robót.

 • Koszty rzeczywiste inwestycji, a kosztorys inwestorski/ofertowy na wybranym przykładzie.

 • Kalkulacje kosztów zakupu materiałów, kosztów jednorazowych pracy sprzętu.

 • Zastosowanie analogii, kalkulacji indywidualnych i kalkulacji własnych w kosztorysowaniu robót budowlanych.

 • Symulacja procesu budowy w oparciu o model 4D

 • Planowanie kosztów budowy (w tym w oparciu o model BIM)

 • Zasady projektowania zaplecza i zagospodarowania placu budowy (optymalizacja schematu usytuowania dróg tymczasowych na placu budowy, modele symulacyjne zapasu materiałów budowlanych, projektowanie składowisk budowlanych)

 

dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK

 • Analiza techniczno-kosztowa realizacji wybranych robót budowlanych z zastosowaniem alternatywnych technologii.

 • Analiza kosztów wariantowych rozwiązań wybranych elementów budynków (lub budowli).

 • Analiza techniczno-kosztowa wybranych robót budowlanych.

 • Analiza czasowo-kosztowa robót budowlanych na wybranym przykładzie.

 • Analiza dynamiki zmian zagospodarowania placu budowy na wybranym przykładzie.

 • Analiza techniczno-kosztowa transportu technologicznego na placu budowy na wybranym przykładzie

 • Analiza techniczno-kosztowa zastosowań deskowań systemowych (ściennych lub stropowych lub specjalnych) na wybranych przykładach.

 • Analiza efektywności wykorzystania czasu w robotach budowlanych na wybranych przykładach.

 • Analiza techniczno kosztowa zabezpieczeń wykopów głębokich na wybranych przykładach. 

 

dr inż. Grzegorz Śladowski

 • Sposoby szacowania kosztów robót budowlanych na wybranym przykładzie.

 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – regulacje prawne a opracowanie i stosowanie w praktyce – studium przypadku.

 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - regulacje prawne a opracowanie i stosowanie w praktyce – studium przypadku.

 • Budżetowanie budowy - studium przypadku.

 • Ocena technologiczności rozwiązań budowlanych na konkretnym przykładzie.

 • Logistyka odzysku materiałów budowlanych w ramach remontu obiektu budowlanego – studium przypadku.

 • Problemy technologiczno-organizacyjne w rewaloryzacji obiektu budowlanego – studium przypadku.

 • Analiza techniczno- ekonomiczna wybranych rozwiązań budowlanych w rewaloryzacji obiektów budowlanych.

 • Struktury organizacyjne w zarządzaniu budową.

 • Optymalizacja zagospodarowania placu budowy na konkretnym przykładzie.

 

dr inż. Damian Wieczorek

 • Analiza czasowo-kosztowa alternatywnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) wykonania wybranych elementów obiektu budowlanego.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnych rozwiązań projektowych wykonania zabezpieczeń wykopów głębokich liniowych i szerokoprzestrzennych.

 • Charakterystyka indywidualnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) na wybranych przykładach realizacji inwestycji budowlanych.

 • Dynamiczne ujęcie budowy – charakterystyka zmian zagospodarowania terenu budowy w oparciu o wybrane przykłady realizacji inwestycji budowlanych.

 • Identyfikacja czynników ryzyka wraz z oceną jego wpływu na czas, koszt, bezpieczeństwo i jakość realizacji wybranych inwestycji budowlanych.

 • Identyfikacja problemów projektowych, technologicznych oraz organizacyjnych na wybranych przykładach realizacji inwestycji budowlanych.

 • Koszty robót rozbiórkowych, a koszty utylizacji odpadów budowlanych – analiza wybranych przykładów.

 • Ocena formalna i merytoryczna przedmiaru robót jako części składowej dokumentacji projektowej, stanowiącej element opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane – analiza wybranego przypadku.

 • Ocena (rachunek) efektywności ekonomicznej wybranych inwestycji budowlanych (lub ich rozwiązań alternatywnych) w oparciu o metody statyczne i dynamiczne.

 • Organizacja budowy w ujęciu rzeczowo-finansowym na przykładzie realizacji wybranej inwestycji budowlanej.

 • Planowanie bieżących napraw, remontów okresowych oraz modernizacji w fazie wieloletniej eksploatacji obiektu budowlanego.

 • Planowanie kosztów realizacji wybranych inwestycji budowlanych.

 • Planowanie budowy przy deterministycznym ujęciu czasu realizacji robót budowlanych na przykładzie wybranych inwestycji budowlanych.

 • Planowanie rozbiórki wybranego obiektu budowlanego z uwzględnieniem kwestii technicznych, ekonomicznych, prawnych i środowiskowych oraz związanych z bezpieczeństwem realizacji robót.

 • Projekt makroniwelacji terenu na przykładzie wybranych inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa przemysłowego, sportowego (lub innych) z uwzględnieniem wariantów scenariuszy nadwyżki lub niedoboru objętości humusu i (lub) urobku zasadniczego.

 • Projekt montażu konstrukcji wraz z opracowaniem instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) na przykładzie realizacji wybranej inwestycji budowlanej.

 • Rola, zadania i relacje (związki) zamawiającego, kosztorysanta oraz projektanta w procesie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

 • Sposoby szacowania kosztów pośrednich i zysku w kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych – perspektywa inwestora, a wykonawcy.

 • Sposoby zapobiegania zagrożeniom na budowie w ujęciu obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyjętych standardów w wybranych przedsiębiorstwach budowlanych.

 • Uchybienia, braki i błędy projektowe – sposoby ich zapobiegania lub radzenia z nimi na etapie realizacji inwestycji budowlanych.

 • Udział kosztów za roboty ziemne w budowlanych inwestycjach kubaturowych, mostowych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej – analiza porównawcza wybranych przykładów.

 

dr inż. Bartłomiej Szewczyk

 • Koszty wariantowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych wybranych elementów budowlanych

 • Koszty wariantowych rozwiązań technologicznych wybranych robót budowlanych

 • Analiza sieciowa przedsięwzięcia budowlanego na wybranym przykładzie

 • Planowanie zatrudnienia w przedsięwzięciu budowlanym z wykorzystaniem modelu sieciowego

 • Techniki montażu stolarki okiennej i drzwiowej

 • Działania wykonawców robót budowlanych w sytuacji przekraczania założonego budżetu

 • Działania wykonawców robót budowlanych w sytuacji zagrożenia dotrzymania terminu realizacji robót budowlanych

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych podłóg sportowych

 • Analiza porównawcza technologii wykonania ścian fundamentowych

 • Wykorzystanie baz danych w przedsiębiorstwach budowlanych

 • Partnerstwo/ alianse pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych

 • Technologia prefabrykacji w budownictwie jednorodzinnym

 • Rozwój budownictwa modułowego w Polsce

 • Analiza wariantowych rozwiązań przewodów kominowych

 • Ocena perspektyw dla rynku budowlanego w Polsce

 • Planowanie i śledzenie postępu realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem programu MS Project

 • Analiza SWOT innowacyjnego przedsiębiorstwa budowlanego

 • Jakość opracowania projektów budowlanych

 • Adaptacja projektów typowych – wady i zalety

 

Tematy mogą zostać ukierunkowane na badania związane z wykonawstwem na budowie oraz na działalność firm.

Studenci mogą zaproponować temat lub problematykę, np. wynikającą z ich osobistych doświadczeń realizacyjnych w budownictwie albo z zainteresowań.

 
 
 

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa