Proponowane tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia

 dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

 • Planowane a rzeczywiste koszty inwestycji budowlanej – różnice i przyczyny ich wystąpienia

 • Partnerstwo w przedsięwzięciach budowlanych (Partnering i/lub PPP)

 • Sposoby pozyskiwania wykonawców/podwykonawców robót budowlanych na przykładzie…..

 • Strategia przetargowa wybranego wykonawcy budowlanego

 • Analiza działalności inwestycyjnej na przykładzie gminy ..........

 • Przyczyny opóźnień robót budowlanych

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów budownictwa

 • Czas i koszt realizacji przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na przykładzie wybranego budynku

 • Sposoby obliczania narzutów w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka

 • Analizy kosztów sporządzane w budowlanym procesie inwestycyjnym.

 • Efektywność wykonywania wybranych robót budowlanych

 • Realizacja przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z zasadami FIDIC

 • Modele realizacji przedsięwzięć budowlanych

 • Analiza ofert przetargowych na roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego

 

dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK

 • Ewaluacja….

- posadowienia bezpośredniego

- posadowienia pośredniego- przegród pionowych

- dociepleń

- posadzek

- przegród poziomych

- pokryć dachowych           

……..  w aspekcie techniczno – ekonomicznym.

 • Wielokryterialna analiza porównawcza ………..(elementy konstrukcyjne i wykończeniowe) …..

 • Analiza wypadków przy pracy w budownictwie, jako zdarzeń niezamierzonych.

 • Ekspertyza budowlana wraz z określeniem stopnia zużycia …..

 • Ekspertyza techniczna budynku wraz z wyceną robót remontowych.

 • Metody wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach remontowanych.

 • Projekt technologii i organizacji budynku o przeznaczeniu usługowym wykonywanym w technologii ……….. wraz z obliczeniem kosztów jego wykonania.

 • Studium realizacyjno-materiałowe wybranych technologii budowy.

 • Rozwiązanie techniczne wykorzystania energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków wraz z przykładem.

 • Projekt technologii i organizacji robót remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku ………………..

 • Analiza katastrof budowlanych jako zdarzeń niezamierzonych.

 • Analiza wypadków budowlanych jako zdarzeń niezamierzonych.

 

prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina

 • Metody ocieplania ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych nowowznoszonych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań

 • Kompleksowa termomodernizacja budynków

 • Nowoczesne materiały i technologie docieplania ścian zewnętrznych

 • Stosowane w Polsce i na świecie materiały i metody ocieplania ścian za pomocą izolacji transparentnej

 • Remont lub budowa budynku mieszkalnego – technologia i organizacja budowy na wybranym przykładzie

 • Technologia i organizacja wybranych robót wykończeniowych (np. tynkarskich)

 • Analiza techniczno-ekonomiczna materiałów i technologii związanych z wykonaniem poszczególnych elementów budynku (np. ściany, stropy, dachy)

 • Analiza techniczno-ekonomiczna współczesnych rozwiązań drzwi i okien

 • Analiza techniczno-ekonomiczna pokryć dachowych

 • Technologia wykonania zielonego dachu

 • Budownictwo systemowe. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów wznoszenia ścian

 • Materiały i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

 • Procedura przetargowa w budownictwie – teoria i praktyka

 • Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacją i pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej

 • Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykładzie wybranej gminy

 • Analiza działalności inwestycyjnej gminy

 • Badania marketingowe wybranego sektora rynku budowlanego

 • Zaprojektowanie i wykonanie badań rynku wspomagających podjęcie decyzji odnośnie założenia nowej firmy budowlanej w danym regionie

 • Budownictwo mieszkaniowe – analiza oraz prognoza rynku

 • Badanie rynku nieruchomości budynkowych

 • Promocja, reklama usług budowlanych – teoria i praktyka na wybranym przykładzie

 • Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach

 • Firma budowlana i jej relacje z otoczeniem. Alianse strategiczne

 • Analiza struktury organizacyjnej oraz stosowanych stylów i technik zarządzania w wybranym przedsiębiorstwie budowlanym

 • Analiza i prognoza rozwoju wybranego przedsiębiorstwa budowlanego za pomocą metody: list kontrolnych, Lepparda oraz SWOT

 • Analiza niekonwencjonalnych źródeł energii. Budownictwo energooszczędne.

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemów rusztowań lub deskowań

 

dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 • Analiza zasadności i kosztów robót dodatkowych i zamiennych na wybranych przykładach.

 • Identyfikacja i analiza usterek budowlanych występujących na etapie odbiorów robót budowlanych.

 • Kosztorysowanie robót budowlanych – porównanie wariantów rozwiązań technologiczno-materiałowych dla wybranych elementów budowlanych.

 • Kosztorysowanie ofertowe na rynku budowlanym.

 • Metody wykonywania robót rozbiórkowych.

 • Modelowanie informacji o budynku w technologii 5D – Building Information Modelling (BIM).

 • Zastosowanie aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) w budownictwie.

 • Normowanie wybranych robót budowlanych (tworzenie i analiza dostępnych katalogów nakładów rzeczowych).

 • Planowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia budowlanego.

 • Porównanie kosztów przedsięwzięcia budowlanego na podstawie: kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, kosztów rzeczywistych…

 • Ryzyko w działalności firmy deweloperskiej.

 • Wykorzystanie skanowania 3D oraz modelu BIM w robotach rozbiórkowych.

 • Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym (kosztorysowanie, harmonogramowanie itp.) z wykorzystaniem technologii BIM.

 • Zarządzanie odpadami budowlanymi – usuwanie, transport i składowanie materiałów niebezpiecznych.

 

prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz

 • Analiza ofert przetargowych wykonawców budowlanych na wybranych przykładach.

 • Kryteria oceny ofert przetargowych na roboty budowlane.

 • Procedura przetargu ograniczonego na roboty budowlane na wybranym przykładzie.

 • Procedury trybów negocjacyjnych pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładach.

 • Kalkulacje kosztów w budowlanym procesie inwestycyjnym.

 • Prekwalifikacja jako metoda wyboru właściwego wykonawcy robót budowlanych.

 • Wybór wykonawcy robót budowlanych z zastosowaniem procedury prekwalifikacji, na wybranych przykładach.

 • Metody pozyskiwania wykonawców robót budowlanych na przykładzie wybranego inwestora.

 • Opis sposobu obliczenia ceny oferty a sporządzenie kosztorysu ofertowego.

 • Przygotowanie inwestycji budowlanej na wybranym przykładzie

 • Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego –studium przypadku.

 • Analiza wielokryterialna realizacji wybranych elementów budynku.

 • Czas i koszt wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego rozwiązań technologiczno-materiałowych

 • Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespołu obiektów.

 • Koszty cyklu życia wybranego obiektu budowlanego.

 • Koszty użytkowania wybranego obiektu budowlanego.

 • Koszty utrzymania wybranego obiektu budowlanego.

 • Termomodernizacja wybranego budynku – studium przypadku.

 • Analiza wariantowa termomodernizacji wybranego budynku.

 • Planowane a rzeczywiste koszty realizacji inwestycji budowlanej.

 • Planowany a rzeczywisty termin realizacji inwestycji budowlanej.

 •  Kształtowanie rozwiązań materiałowo-technologicznych dla budynków energooszczędnych.

 • Metody oceny stopnia zużycia technicznego budynków i ich wykorzystanie w praktyce.

 • Planowane a rzeczywiste koszty robót remontowych - studium przypadku.

 • Analiza wybranych programów funkcjonalno – użytkowych.

 

dr inż. Renata Kozik, prof. PK

 • Analiza struktur organizacyjnych przedsięwzięć budowlanych

 • Problemy technologiczno-organizacyjne w realizacji obiektu budowlanego – studium przypadku

 • Wariantowy projekt technologii i organizacji robót dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego wraz z BIOZ

 • Analiza techniczno – kosztowa zrównoważonych nowoczesnych materiałów izolacyjnych lub konstrukcyjnych

 • Wielokryterialna analiza porównawcza wariantów technologiczno-organizacyjnych dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego

 • Optymalizacja wyboru wariantów remontu lub przebudowy budynku

 • Analiza przyczyn błędów na różnych etapach procesu budowlanego i ich następstw

 • Analiza kosztów certyfikacji budynków

 • Zrównoważone zamówienia publiczne na roboty budowlane – analiza stosowanych rozwiązań

 • Analiza procesu oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane – studium przypadku

 • Analiza budowlanego procesu inwestycyjnego na wybranym przykładzie

 • Analiza procedur przetargowych w budownictwie w wybranych krajach

 • Analiza procedur administracyjno- prawnych w budownictwie w wybranych krajach

 • Optymalizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego na przykładzie wybranej inwestycji budowlanej

 • Ocena opłacalności projektu i jego ryzyka na przykładzie wybranej inwestycji budowlanej

 

dr inż. Grzegorz Śladowski

 • Optymalizacja czasowo-kosztowa w planowaniu sieciowym przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w warunkach pewności.

 • Optymalizacja czasowo-kosztowa w planowaniu sieciowym przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w warunkach ryzyka.

 • Zastosowanie sieci alternatywno-decyzyjnej w planowaniu przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie czasu jego realizacji.

 • Zastosowanie sieci alternatywno-decyzyjnej w planowaniu przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie kosztów jego realizacji.

 • Zastosowanie sieci alternatywno-stochastycznej w planowaniu przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie czasu jego realizacji.

 • Zastosowanie sieci alternatywno-stochastycznej w planowaniu przykładowego przedsięwzięcia budowlanego w aspekcie kosztów  jego realizacji.

 • Metoda łańcucha krytycznego w zarzadzaniu przykładowym przedsięwzięciem budowlanym 

 • Analiza efektywności zastosowania wybranych metod monitorowania realizacji robót budowlanych na konkretnym przykładzie przedsięwzięcia budowlanego.

 • Analiza efektywności wybranych sposobów szacowania czasu realizacji robót budowlanych w planowaniu sieciowym przykładowego przedsięwzięcia budowlanego .

 • Wstępna analiza przyczynowo-skutkowa z uwzględnieniem czynników trudno mierzalnych dotycząca  przekroczenia kosztów/terminu dyrektywnego wybranego przedsięwzięcia budowlanego.

 • Wstępna analiza przyczynowo-skutkowa z uwzględnieniem czynników trudno mierzalnych dotycząca uszkodzeń wybranego obiektu budowlanego.

 • Wielokryterialna ocena technologii remontu przykładowego obiektu budowlanego z wykorzystaniem wybranych metod MCDA (Multi Criteria Decision Analysis). 

 

dr inż. Jarosław Malara

 • Krytyczna analiza zastosowania różnych systemów materiałowych dla badanego elementu.

 • Wielokryterialna (lub inna) analiza doboru rozwiązań technicznych robót budowlanych na przykładzie…

 • Analiza ryzyka wyboru nietypowego rozwiązania technologicznego rzeczywistego problemu budowlanego.

 • Model decyzyjny wspierania działań kierownika budowy.

 • Optymalizacja harmonogramu budowlanego. Studium przypadku.

 • Szacowanie skutków występowania błędów wykonawczych.

 • Analiza wyboru metody wyłaniania podwykonawcy.

 • Badanie wpływu czynników na wydajność pracy robotników budowlanych.

 • Analiza sposobów redukcji opóźnień w procesie budowlanym.

 • Rozbieżności pomiędzy nakładami zawartymi w KNR-ach, a rzeczywistymi wartościami. Badania własne.

 • Analiza prawidłowości zastosowania metod organizacji pracy.

 • Model kształtowania placu budowy uwzględniający zmienność zatrudnienia i dynamizm procesów technologicznych.

 • Analiza przyczyn błędów wykonawczych i ich następstw. Studium przypadku.

 • Symulacyjny model optymalizacji zasobów (w tym zatrudnienia) w trakcie całego wybranego przedsięwzięcia budowlanego.

 • Analiza przeszkód realizacji inwestycji budowlanych wraz ze sposobami zmniejszania ryzyka ich wystąpienia.

 • Dobór materiałów budowlanych uwzględniający cykl życia obiektu budowlanego i koszty eksploatacji.

 • Krytyczna ocena zarządzania przedsięwzięciem budowlanym. Studium przypadku

 

dr inż. Damian Wieczorek

 • Analiza czynników determinujących podwyższoną jakość wykonania wybranych robót budowlanych lub wybranych elementów obiektu budowlanego.

 • Analiza porównawcza alternatywnych rozwiązań obiektu budowlanego w aspekcie jego kosztów cyklu życia.

 • Analiza porównawcza kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego dla wybranych inwestycji budowlanych.

 • Analiza porównawcza zastosowania alternatywnych metod organizacji budowy na przykładzie realizacji wybranej inwestycji budowlanej.

 • Analiza problemów, zagrożeń oraz potencjalnych szans dla inwestora, wynikających z wprowadzenia wykonawstwa zastępczego przy realizacji wybranych inwestycji budowlanych.

 • Analiza wpływu zastosowania różnych rozwiązań projektowych (materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych) na koszty użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego w fazie jego wieloletniej eksploatacji.

 • Harmonogramy budowlane i symulacje budowy na wybranych przykładach realizacji inwestycji budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM 4D.

 • Kalkulacja standardowych i niestandardowych narzutów w cenie kosztorysowej za roboty budowlane – podejście teoretyczne, a praktyka (analiza porównawcza wybranych przypadków).

 • Komputerowe wspomaganie przedmiarowania, kosztorysowania, harmonogramowania i rozliczania robót budowlanych – wieloaspektowa analiza porównawcza w odniesieniu do tradycyjnych sposobów (metod) oraz nowoczesnego podejścia cyfrowego (CAD, BIM).

 • Krytyczna analiza dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora (zamawiającego) w aspekcie przygotowania oferty i wykonania robót budowlanych na wybranych przykładach inwestycji budowlanych.

 • Krytyczna analiza dokumentacji projektowej opracowanej w standardzie BIM na wybranych przykładach inwestycji budowlanych w kontekście przydatności do przedmiarowania, kosztorysowania, rozliczania i harmonogramowania robót budowlanych.

 • Modelowanie BIM w zakresie doboru technologii realizacji robót budowlanych – wieloaspektowa analiza wybranych przypadków.

 • Modelowanie informacji o budynkach w perspektywie zarządzania ich cyklem życia (BIM 7D).

 • Normowanie robót budowlanych w aspekcie tworzenia lub aktualizacji podstaw rzeczowych do kosztorysowania w budownictwie.

 • Oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych na przykładzie wybranych programów funkcjonalno-użytkowych.

 • Oszacowanie wartości ponadplanowych kosztów realizacji wybranej inwestycji budowlanej z uwagi na tryb poprawy wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji projektowej poprzez sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.

 • Perspektywa wdrożenia BIM 8D w aspekcie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

 • Planowanie robót budowlanych wymagających zastosowania rusztowań budowlanych lub deskowań systemowych w aspekcie minimalizacji czasu i (lub) kosztu ich zatrudnienia.

 • Przedmiarowanie, kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych na wybranych przykładach inwestycji budowlanych z wykorzystaniem narzędzi BIM 5D.

 • Roboty dodatkowe i zamienne w inwestycjach budowlanych realizowanych w różnych systemach – szczegółowa analiza porównawcza systemów „zaprojektuj i wybuduj” oraz „wybuduj” w aspekcie zalet i wad oraz szans i zagrożeń, z perspektywy inwestora i wykonawcy.

 • Szacowanie kosztów eksploatacji obiektu budowlanego z uwzględnieniem oddziaływania czynników ryzyka.

 • Szacowanie kosztów rozbiórki obiektów budowlanych w perspektywie planowania ich końca cyklu życia.

 • Wielokryterialna analiza porównawcza wyboru rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i/lub technologicznych z zastosowaniem wybranych metod.

 • Wpływ kosztów zakupu materiałów budowlanych (Kz) na wartość ceny kosztorysowej – analiza wybranych przypadków.

 • Wpływ poziomu szczegółowości grafiki (LOgD) i nasycenia informacją (LOmI) elementu budowlanego na wartość jego ceny jednostkowej – analiza wybranych przypadków modelowania BIM elementów branży architektura i konstrukcje.

 • Wpływ wyboru podstaw rzeczowych na wartość ceny jednostkowej – analiza porównawcza na wybranych przykładach robót budowlanych (ziemnych, murowych, żelbetowych i innych).

 

dr inż. Bartłomiej Szewczyk

 • Analiza czasowo-kosztowa przykładowego przedsięwzięcia budowlanego

 • Wykorzystanie metody wartości wypracowanej do kontroli postępu realizacji przedsięwzięcia budowlanego

 • Wykorzystanie metody Monte Carlo w planowaniu sieciowym przedsięwzięcia budowlanego  w warunkach ryzyka

 • Wykorzystanie metody PERT w planowaniu sieciowym przedsięwzięcia budowlanego  w warunkach ryzyka

 • Zastosowanie zagadnienia transportowego w budownictwie

 • Wykorzystanie metody łańcucha krytycznego w planowaniu i zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym

 • Optymalizacja zapotrzebowania na zasoby w przedsięwzięciu budowlanym

 • Ocena opłacalności termomodernizacji budynku

 • Wielokryterialna analiza porównawcza wybranych modeli maszyn budowlanych

 • Wielokryterialna analiza porównawcza wybranych systemów rusztowań/deskowań

 • Wielokryterialna analiza porównawcza systemów montażu stolarki okiennej

 • Wielokryterialna analiza porównawcza wariantowych rozwiązań technologicznych wybranych robót budowlanych

 • Analiza techniczno-ekonomiczna wykonania dróg tymczasowych na terenie budowy

 • Porównanie wybranych programów do planowania i śledzenia postępu realizacji przedsięwzięć budowlanych

 • Partnerstwo/ alianse pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych

 • Lean construction jako koncepcja zarządzania przedsięwzięciem budowlanym

 • Technologiczność wybranych rozwiązań budowlanych

 • Metody określania czasu realizacji robót budowlanych

 • Analiza SWOT innowacyjnego rozwiązania w budownictwie

 

Tematy mogą zostać ukierunkowane na badania związane z wykonawstwem na budowie oraz na działalność firm.

Studenci mogą zaproponować temat lub problematykę, np. wynikającą z ich osobistych doświadczeń realizacyjnych w budownictwie albo z zainteresowań.

 

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa